اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان

معاونت پرورشي و تربيت بدني

جزوه آموزشي تنيس روي ميز

اداره تربيت بدني مدارس استان اصفهان

با همكاري انجمن تنيس روي ميز استان

90 - سال تحصيلي : 91

-------------------------------------------------------------

آشنايي با وسايل و تجهيزات تنيس روي ميز

دربازي تنيس روي ميز اولين تصميم انتخاب راكت مناسب است . راكت مهمترين وسيلة مورد نياز اين

بازي است توصيه مي شود مبتديان درآغاز با يك راكت معمولي كه گرانقيمت نباشد به بازي بپردارن د . راكت

مبتديان بهتر است داراي رويه اي صاف و با ضخامت , سرعت و پيچ متوسط باشد و چوب آن نيز نه زياد سبك

باشد و نه زياد سنگين و دسته راكت بايد خوش دست باشد. همكاران و مربيان گرامي براي انتخاب راكت براي

دانش آموزان علاقمند به اين رشته بايد به دو نكتة اساسي توجه داشته باشند 1- سطح بازي باز يكنان 2- روش

بازي بازيكنان

خصوصيات راكت

راكت تنيس روي ميز از سه قسمت تشكيل شده است چوب ، ابر ( اسفنج ) و لاستيك

راكتي كه داراي سه قسمت بالا باشد به آن راكت اسفنجي مي گويند و چنانچه راكتي فاقد لايه مياني (

ابر) باشد راكت تخته اي ناميده مي شود.

چوب راكت

. چوب راكت از نظر وزن به سه نوع تقمسيم مي شود:

-1 چوب سبك وزن آن بين 65 تا 85 گرم است كه براي بازيكنان دفاعي و افراد مبتدي مناسب است .

-2 چوب متوسط : وزن آن بين 85 تا 105 گرم است كه براي بازيكنان كنترلي مناسب است .

٤

-3 چوب سنگين : وزن آن بين 105 تا 125 گرم است كه براي بازيكنان حمله اي مناسب است. چوب راكت

بهتراست لايه هاي فرد داشته باشد . چوب سبك 1 تا 3 لايه، چوب متوسطه 3تا 5 لايه – چوب سنگين 5

تا 7 لايه

-4 لاستيك

قسمت روي چوب راكت لاستيك است كه ضخامت آن بين 1 تا 2 ميلي متر مي باشد. لاستيك راكت يك

سطح صاف و يا يك سطح دانه دار مي باشد.

برخي از بازيكنان براي اينكه پيچ توپ حريف را خنثي كنند از لاستيك ضد پيچ ( آنتي اسپين ) استفاده

مي كنند.

راكت تركيبي

اگر يك طرف راكت داراي رويه ي معمولي ( صاف ) و طرف ديكر داراي رويه دانه دار ( يا ضد پيچ) باشد

به آن راكت تركيبي مي گويند.

توپ

2 گرم وقطر آن 40 ميلي متر و / جنس توپ از ماده اي به نام سلولوئيد ساخته شده است و داراي وزن 7

رنگ آن سفيد يا نارنجي مي باشد.

ميز

152 سانتي متر عرض / سطح بالايي ميز كه به آن سطح بازي مي گويند بايد 274 سانتي متر طول و 5

داشته و ارتفاع آن از سطح زمين 76 سانتي متر باشد . سطح بازي از هرجنس مي تواند باشد به شرطي كه اگر

توپ استاندارد را از ارتفاع 30 سانتي متري روي آن رها كنيد تقريباٌ 23 سانتي متر جهش داشته باشد . رنگ ميز

به رنگ آبي يا سبز تيره و مات مي باشد .دور تادور ميز داراي خط سفيدي به پهناي دو سانتي متر و دروسط ميز

خط سفيدي به پنهاي 3 ميلي متر به موازات خط كناري ميز كشيده شده است .

٥

تور

15 سانتي متر ارتفاع دارد و به وسيلة نخي به ميله / تور ميز تنيس روي ميز 183 سانتي متر طول و 25

15 سانتي متر از خطوط كناري روي ميز فاصله دارند. / نگهدارندة تور محكم مي شود . ميله هاي تور 25

راكت گيري

اولين قدم درفراگيري تنيس روي ميز نحوه به دست گرفتن راكت است بطوري كه دو شيوة راكت گيري

در بين بازيكنان تنيس روي ميز متداول است .

-1 راكت گيري به روش دست دادن يا شيك هند

٦

چون دراين روش راكت گيري به گونه اي است كه انگار مي خواهيم با كسي دست دهيم لذا اين نوع گرفتن

راكت را روش دستي يا دست دادن مي ناميم . دراين طريق راكت گيري انگشتان شست و سبابه روي قسمت

پاييني دو طرف راكت قرار مي گيرند و سه انگشت باقيمانده دسته راكت را مي گيرند .

-1 راكت گيري به روش قلمي يا پن هلدر

دراين روش چون دستة آن بصورت قلم گرفته مي شود به روش قلمي معروف است و چون از يك طرف راكت

براي ضربه زدن استفاده مي شود بيشتر بازيكنان كه ازاين روش استفاده مي كنند كه داراي سرعت و عكس العمل

بالايي باشند ( اغلب بازيكنان جنوب شرقي آسيا از اين روش استفاده مي كنند).

براي عادت كردن مبتديان با راكت گيري صحيح و آشنايي با توپ و راكت، بايد بازيهايي را انجام دهند كه به

بازيهاي مقدماتي معروف هستند كه چند نمونه زير جهت يادگيري بهتر فراگيران آموزش داده مي شود.

-1 رو راكت زدن : مبتديان راكت را درحد كمر قرار داده , پاي مخالف را جلوتر از پاي موافق گذاشته با روي

راكت ( فور هند) با زدن ضربات پي در پي توپ را درهوا كنترل مي كنند.

-2 پشت راكت زدن : پس از هماهنگي و مهارت كافي در ضربات فور هند تمرين ضربات متعدد با پشت

راكت انجام مي شود.

٧

-3 يك ضربه فورهند و يك ضربه بك هند ( با رو و پشت راكت ضربه زدن به توپ) .

1 تا 2 متري از ديوار بايستيد ، درابتدا توپ را به طور دلخواه درهرنقطه از / -4 با ديوار زدن : به فاصله 5

ديوار اما فقط با روي راكت يا فور هند و سعي كنيد كه توپ شما به زمين نيفتد. سپس روي ديوار دايره اي

بكشيد و سعي كنيد كه توپ شما پس از تماس به دايرة مشخص شده با زمين تماس پيدا كرده و ضربات را

تكرار كنيد .

-5 بايار مقابل روي زمين تمرين كردن : دونفر مقابل يكديگر به فاصله 4 تا 3 متري از هم قرار مي گيرند و با

فورهند يا بك هند به توپ ضربه مي زنند.

3 متري دو نفري مقابل يكديگر قرار گرفته و با روي راكت و - -6 بايار مقابل و درهوا توپ زدن : درفاصله 4

پشت آن به توپ ضربه مي زنند. مانند تمرين واليبال .

٨

حالت آماده و ايستادن در پشت ميز

حالت آماده و يا وضعيت درست ايستادن پشت ميز را بايد قبل از اينكه هر ضربه اي را در تنيس روي ميز

بياموزيد ياد بگيريد . به طور كلي حالت آماده به دو منظور انجام مي گيرد. يكي براي اجراي فن وديگري براي

دريافت توپ يا دريافت سرويس .

درحالت آماده بايد پاها را به اندازه يا كمي بيش از عرض شانه باز بگذاريد. بيشتر وزن بدن را برروي پنچه

ها قراردهيد و بدن را از دو ناحيه زاويه بدهيد. يكي از ناحية زانو و ديگري از ناحيه لگن خاصره . با خم كردن

بالاتنه به جلو ، به فاصله 1 دست يا 50 تا 60 سانتي متر از ميزقرار گرفته و دو دست به موازات همديگر و به حالت

افقي درجلوي بدن در وضعيت آماده قرارمي گيرند .

نقاط مشخصة توپ

براي مشخص كردن قسمتي از توپ كه به آن ضربه مي زنيم توپ را مانند صفحة ساعت تقسيم بندي

مي كنيم اين تقسيمات به صورت زير است :

- قسمت بالاي توپ يعني نقطه 12 توپ – قسمت بين بالا و وسط توپ يعني نقاط 1 و 2 توپ

- قسمت وسط توپ يعني نقطة 3 توپ – قسمت بين پايين و وسط توپ يعني نقاط 4 و 5 توپ

- قسمت پايين توپ يعني نقطة 6 تو پ

٩

توضيح اينكه كاربرد نقاط مشخص شده روي توپ در فنون مختلف متفاوت است . مثلا اگر بخواهيد لوپ سريع (

درايو لوپ ) بزنيد بايد راكت را به قسمت بين بالا وسط توپ يعني نقاط 1و 2 توپ بكشيد و اگر بخواهيد كات

بكشيد بايد راكت را به نقاط 4 و 5 توپ بكشيد .

مراحل ضربه زدن به توپ

-1 مرحله قبل از ضربه : كه همان حالت آماده است .

-2 مرحله هنگام ضربه : حركت راكت از عقب با تغيير زاويه راكت از عقب به جلو تا لحظه ي تماس توپ .

-3 مرحله بعد ضربه : هماهنگي بدني و حركتي آن بعد از ضربه به توپ مي باشد . اين مرحله به علت تاثير

روي كنترل و تعادل بازيكنان و همچنين افزايش قدرت و سرعت ضربه ها ودقت در هدف گيري و نقطه

فرود توپ از اهميت ويژه اي برخورداراست .

١٠

زمان ضربه زدن به توپ

توپ از لحظة برخورد با ميز و تازماني كه جهش مي كند و بعد به طرف پايين فرود مي آيد و به زمين

نزديك مي شود سه مرحله را طي مي كند :

الف) مرحله قبل از اوج : توپ از روي ميز بلند شده و هنوز به نقطة اوج جهش نرسيده است .

ب ) مرحله نقطه اوج : توپ بعد از بلند شدن به حداكثر جهش مي رسد .

ج ) مرحله بعد ازاوج : توپ از اوج به پايين مي آيد كه اين مرحله به دو قسمت تقسيم مي شود .

-1 اولين مرحله بعد از اوج

-2 دومين مرحله بعد ازاوج

براي اجراي هرتكنيكي لازم است دريك زمان مخصوص ودر يكي از مراحل فرود به توپ ضربه زده شود تا توپ به

طور صحيح روي ميز حريف برخورد كند. به طور مثال براي اجراي فن بلوك لازم است قبل از اوج راكت را جلوي

توپ نگهداريد. يا براي زدن ضربة فورهند ساده بهتراست به توپ در اوج جهش ضربه بزنيد وبراي اجراي فن هاي

لوپ بايد صبر كنيد توپ به دومين مرحلة بعد از اوج برسد آن وقت راكت را به آن بكشيد. درغيراينصورت ضربه

شما به خارج ميز حريف مي رود .

زواياي راكت : زاويه راكت هنگام اجراي فنون مختلف تغيير مي كند و به عوامل ازقبيل نوع فن ، نوع و ميزان پيچ

و سرعت توپ ، زمان ضربه ، ارتفاع توپ و فاصله شما از ميز بستگي دارد. براي مثال اگر بخواهيد درايو لوپ بزنيد

بايد زاويه ي راكت را ببنديد و اگر بخواهيد كات بزنيد بايد زاويه راكت را بازكنيد.

١١

آموزش ضربه فورهند ساده

براي اجراي صحيح ضربه فور هند ساده بايد مراحل ذيل انجام شود :

-1 مرحله قبل از ضربه : فاصله از ميز حدود 50 تا 60 سانتي متر، پاي چپ جلوتر از پاي راست، زاويه بدن

35 درجه، سنگيني وزن - نسبت به تور 45 درجه ، زاويه آرنج حدود 135 درجه ، زاويه زير بغل حدود 45

بدن روي پاي راست قرار گيرد و پا به اندازه عرض شانه يا كمي بيشتر باز شود .

-2 مرحله هنگام ضربه : حركت راكت به سمت جلو و بالا و سمت چپ،

چرخش كمر از عقب به جلو ، انتقال وزن بدن به پاي جلو ، زدن توپ در اوج جهش توپ، زاويه راكت عمود يا

كمي بسته و به نقطه سه توپ ضربه بزنيد.

-3 مرحله بعد از ضربه : حركت راكت تا جلوي سر و صورت ، زاويه آرنج از 135 درجه به 90 درجه تبدي ل

مي شود. زاويه زير بغل كمي بيشتر شده و وزن بدن به پاي جلو متصل مي شود .

١٢

حركات غلط در ضربه اي فور هند

اگر در ضربه فور هند ازمچ استفاده شود . اگر زاويه زير بغل كم باشد نمي توانيم محكم ضربه بزنيم .اگر

زاوية آرنج كم باشد باعث مي شود سرراكت بالا بيايد و نيروي ساعد حذف شود .اگر راكت خيلي محكم و سفت

گرفته شود عضلات مچ و ساعد خسته شده ودر نتيجه از نيروي ساعد نمي توان استفاده كرد و نقطه فرود دقيق

نخواهد بود .

روش هاي تمريني ضربه فور هند

-1 سايه زدن حركت فور هند .اجراي تكنيك روي ميز درنقاط مختلف ميز بدون تور . تمرين فور هند

درنقاط مختلف ميز همراه با تور.

آموزش ضربه بك هند ساده

ضربة بك هند به علت عدم نياز به چرخش كمر آسانتر از ضربة فور هند است . براي آموزش بهتر ، اين

فن را به سه مرحله زير تقسيم كنيد :

-1 مرحله قبل از ضربه : دراين مرحله درفاصله كمتر از يك دست يا تقريب  ا به فاصله 50 تا 60 سانتي متري

ميز قرار مي گيريد . دراين وضعيت بدن از ناحيه كمر و زانو زاويه دارد و بالا تنه به طرف جلو خ م

مي شود. راكت درجلوي شكم طوري قرار مي گيرد كه زاويه آرنج تقريبا 90 درجه بوده و راكت عمود قرار

مي گيرد.

١٣

-2 مرحله هنگام ضربه : وزن از پاشنه ها به پنجه ها انتقال يافته، راكت را به طرف جلو و بالا حركت دهيد .

وقتي توپ به حداكثر جهش خود رسيد، راكت راتقريب  ا به نقطه 3 توپ بزنيد.

-3 مرحله بعد از ضربه : حركت دست را به سمت جلو و راست ادامه د هيد. سرراكت به طرف بالا باش د و

آرنج بعد از ضربه خيلي باز نشود.

حركات غلط درضربة بك هند :

- بالا آمدن بيش از اندازه دست كه باعث خارج شدن توپ از ميز مي شود.

- از مچ دست به تنهايي استفاده شود .

- زاويه زير بغل زياد باز شود .

- صفحه راكت بسته باشد .

- دست به سمت پهلو برود.

روش هاي تمريني ضربة بك هند:

-1 سايه زدن حركت بك هند .

-2 اجراي تكنيك روي ميز بدون تور.

-3 تمرين بك هند درنقاط ميز حريف همراه با تور.

١٤

آشنايي با انواع پيچ :

به طور كلي درتنيس روي ميز درهنگام ضربه به توپ سه نوع پيچ وجود دارد .

-1 پيچ زيري : پيچ زيري پيچي است كه براي اجراي آن راكت با زاويه باز و حركت از بالا به پايين به طور

مايل به نقاط زير توپ كشيده مي شود و آسانترين راه برگشت دادن آن اينست كه صفحة راكت را باز و

حركتي مشابه فن حركات انجام شود.

-2 پيچ رويي : براي اجراي اين پيچ راكت با زاويه بسته و از پايين به جلو و بالاحركت مي كند . ساده

ترين راه برگشت دادن آن اين است كه راكت را با زاويه بسته جلوي توپ نگه داشته ودست را كمي به

طرف جلو حركت دهيد .

-3 پيچ پهلويي ( سايد ) : براي ايجاد پيچ پهلويي بايد راكت را به بصورت عمود نگهداريد و دست را از

راست به چپ و يا از چپ به راست درسطح افقي حركت دهيد و راكت را به نقطه اي 3 توپ بكشيد. اين

پيچ معمولاٌ درجريان بازي كاربرد كمتري دارد و از آن بيشتر به هنگام سرويس با پيچ پهلويي استفاده

مي شود. ساده ترين راه برگشت دادن آن اين است كه راكت را با زاوية كمي بسته جلوي توپ نگهداريد و

دست را كمي به طرف جلو ودروسط ميز حركت دهيد.

سرويس :

سرويس ضربه شروع بازي است و از فنون اساسي و مهم درتنيس روي ميز به شمارمي رود به طور كلي

بايد سعي كنيد انواع مختلف سرويس را ياد بگيريد و ضمناٌ يك يا دو نوع سرويس اختصاصي داشته باشيد تا

درشرايطي بحراني و امتيازهاي پاياني مسابقه كه تحت فشار رواني هستيد بتوانيد تمركز حواس و اعتماد به نفس

داشته و با استفاده از آن به پيروزي دست يابيد.

اگر شما بتوانيد سرويس هاي متنوع و قوي بزنيد سه حالت امكان دارد پيش بيايد.

-1 مستقيم  ا امتياز بگيريد 2- فرصت مناسب براي ضربه بعدي را به دست آوريد 3- ضربه اي اول حريف را

خنثي كنيد يعني حريف مجبور مي شود فقط توپ را رد كند و امكان حمله از او گرفته شود.

توجه : قبل از اجراي هر سرويس بايد خوب فكر كنيد و سپس به نقطه ي ضعف حريف توپ بزنيد تا بتوانيد ابتكار

عمل را به دست بگيريد.

١٥

انواع سرويس :

به طوركلي چهار نوع سرويس درتنيس روي ميز وجود دارد.

-1 سرويس ساده 2- سرويس با پيچ زيري 3- سرويس با پيچ رويي 4- سرويس با پيچ پهلويي

سرويس ساده :

سرويس ساده يا بدون پيچ سرويسي است كه در اجراي آن دست از عقب به جلو حركت مي كند و زاوي ة

راكت عمود يا كمي بسته است و به نقطة سه توپ ضربه مي زنيد. اگر سرويسي با فور هند زده شود پاي چپ كمي

جلوتر از پاي راست قرار مي گيرد و حركت دست از عقب به جلو و كمي به طرف بالا حركت مي كند.

واگر سرويسي با بك هند زده شود راكت درمحوطه شكم و پاي راست كمي جلوتر از پاي چپ قرار مي گيرد

درراكت به طرف جلو به نقطة سه توپ كشيده مي شود.

١٦

سرويس با پيچ زيري :

دراين نوع سرويس راكت را با زاويه باز از بالا به پايين و جلو حركت مي كند و به نقاط زيري توپ ( 6 و 5

و 4) توپ كشيده مي شود.

سرويس با پيچ رويي :

براي زدن اين سرويس بايد راكت را با زاويه بسته از پايين به جلو و بالا حركت دهيد و به نقاط بالايي توپ

2و 1) بكشيد. )

سرويس با پيچ پهلويي :

براي انجام اين سرويس راكت را با زاويه حدود  ا 90 درجه نگهداريد و دست را از راست به چپ و يا از چپ

به راست حركت دهيد و راكت را به نقطه 3 توپ بكشيد و اگر بخواهيد سرويس پيچ پهلويي با فور هند بزنيد بايد

دست را به پهلو برد. راكت را از راست به چپ به طرف ميز حركت دهيد و به طور عمودي به پهلوي توپ بكشيد .

دراجراي سرويس مچ دست بايد كام  لاآزاد و شل باشد و راكت را هم نبايد محكم در دست گرفت .

١٧

انواع سرويس تركيبي :

دو نوع سرويس تركيبي وجود دارد .

الف) سرويس با پيچ زيري پهلويي ( زير سايد) :

براي اجراي اين سرويس صفحه راكت را باز و راكت را از راست به چپ يا از چپ به راست حركت دهيد و

به نقاط زيري توپ بكشيد.

ب) سرويس تركيبي رو پهلو( روسايد) :

براي زدن اين سرويس بايد صفحه راكت را بسته نگهداريد و راكت را از راست به چپ يا از چپ به راست

حركت دهيد و به نقاط بالايي توپ ( 2و 1) بكشيد.

انوع سرويس از نظر برد ( سرعت ) :

-1 سرويس كوتاه : براي زدن اين سرويس درتمرينات ميزخودتان را به سه قسمت تقسيم كنيد در سرويس

كوتاه اولين تماس توپ به ميز بايد در ٣

١ ميز حريف انجام گيرد.

١٨

-2 سرويس بلند: براي زدن سرويس بلند , بايد اولين تماس توپ به ميز در 30 سانتي متري اول يا ٣

١ اول

ميزخودتان انجام شود و بعد از گذشتن از تور , در ٣

١ اول ميزحريف فرود آيد.

تمرينات يادگيري سرويس براي مبتديان :

-1 تمرين حركت دست درسرويس بايد : مبتديان با راكت بدون توپ مث  لا 50 بار براي اجراي هر سرويس

تمرين كنند.

-2 تمرين سرويس بدون ميز : دراين تمرين مي توانيد مقابل ديوار بايستيد و انواع سرويس بجز سرويس

هاي با پيچ پهلويي را انجام دهيد.

-3 تمرين با توپ زياد: سرويس هاي مختلف را با استفاده از توپ ها با نقطه فرود آزاد و سپس با نقطة فرود

مشخص تمرين كنيد.

١٩

دريافت سرويس :

به طور كلي بازيكنان بايد بتوانند با فنون مختلف دريافت را انجام دهند و موقعيت هاي حمله حريف را

كم كنند . دريافت سرويس هم شامل توپ هاي كوتاه و بلند مي شود كه هركدام بطور جداگانه توضيح داده

مي شود.

-1 دريافت سرويس كوتاه : سرويس هاي كوتاه را مي توان به چهار طريق دريافت كرد :

الف) دريافت سرويس كوتاه با فيليپ.

ب ) دريافت سرويس كوتاه با كات توي ميز پشت تور.

ج) دريافت سرويس كوتاه با كات مورب درگوشه هاي ميز.

د ) دريافت سرويس كوتاه با كات پشت تور با پيچ پهلو.

٢٠

-2 دريافت سرويس هاي بلند :

سرويس هاي بلند را بايد حتم  ابا ضربة ساده يا لوپ و يا تك و اگر بازيكن دفاعي هستيد با كات دور از ميز جواب

.ديهد

آموزش كات :

كات فني است كه درآن توپ پيچ زير دارد و براي اجراي كات بايد راكت را با زاويه باز از بالا به پايين و

4) بكشيد كه بيشتر بازيكنان براي كسب امتياز يا ساختن موقعيت -5- جلو حركت دهيد و به نقاط زيري توپ ( 6

حمله از آن استفاده مي كنند.

براي اجراي حركات بايد الف : پاها عقب و جلو باشد تا از چرخش كمر استفاده شود . ب) مچ و ساعد

درايجاد پيچ بسيار موثر است. ج) دراوج توپ ، راكت به توپ بايد كشيده شود.

٢١

درسه حالت مي توان كات كشيد : درجدول زير تفاوت انواع كات بيان شده است .

كات توي ميز كات تقريباٌ دور كات خيلي دور

زاويه راكت كمي باز و باز باز كام  لاباز

نقطة توپ 5 4 بين 5 و 6

زمان ضربه اوج اولين مرحله بعد از اوج دومين مرحله بعد ازاوج

حركت دست بعد از ضربه به طرف تور به طرف تور هم ارتفاع

با آرنج

به طرف تور هم ارتفاع

با شانه

زاويه بدن نسبت به ميز هرچه از ميز دور مي شويم زاويه بدن نسبت به ميز بيشتر مي شود

فاصله از ميز حدود 60 سانتي متر تا

1 متر

فاصله 1تا 2 متر فاصله دو متر به بعد انجام

مي گيرد

روش هاي تمريني كات :

براي يادگيري بهتر فن كات لازم است تمرينات آموزشي را از ساده ترين حالت شروع كنيد. روش هاي

تمريني را مي توان به تنهايي يا با يار مقابل روي ميز يا بدون ميز انجام داد. يك روش ساده اين است كه توپ را

روي ميز رها كنيد وقتي به اوج جهش رسيد خودتان كات بزنيد.روش ديگر اين است كه يار مقابل به جاي اينكه

٢٢

توپ را با راكت بزند با دست پرتاپ كند تا شماراحت تر بتوانيد آن را كات بزنيد. روش سوم اينكه توپ را با كمي

پيچ زيري به طرف شما بفرستد و شما توپ را كات بزنيد.

تكنيك هاي لوپ فور هند ( تاپ اسپين دير ) : بايد زاويه راكت عمودي يا كمي بسته باشد و قبل از ضربه بايد

فاصله از ميز به اندازه اي باشد كه هنگام ضربه به توپ دردو مرحلة بعد از اوج قرار گيرد. پاي چپ جلوتر از پاي

راست و زانوها كمي به جلو خم مي شود. وزن بدن روي پاي راست قرار مي گيرد و راكت به طرف پايين درحد زانو

قرار مي گيرد. سپس بازو و ساعد را دريك زمان به طرف جلوبالا و چپ حركت داده و به نقطة 3 براي توپ هاي با

پيچ كم و به نقطة 5 و 4 براي توپ هاي با پيچ زياد كشيده مي شود.

تكنيك هاي لوپ بك هند( تاپ اسپين دير) :

براي اجراي ضربه هاي لوپ بك هند بايد پاها را تقريب  ا دريك خط و به موازات يكديگر قراردهيد و بالا

تنة شما رو به ميز باشد و با خم كردن زانوها سنگيني وزن بدن را به پايين بياوريد و راكت را بين دو زانو و زاوي  ه

راكت را باتوجه به پيچ به صورت كمي بسته يا عمود قراردهيد و وقتي توپ به دومين مرحله بعد از اوج قرارگرفت

راكت را به قسمت پشت توپ يعني نقطه 3 و زير نقطة 5 و 4 براي توپ هاي پرپيچ به طرف بالا بكشيد و بعد از

ضربه حركت راكت را به طرف بالا تاحد صورت ادامه دهيد.

٢٣

تكنيك در ايولوپ فورهند ( تاپ اسپين زود ) :

براي يادگيري درايولوپ و اجراي آن بهتراست پاها را مانند وضعيت ضربه فور هند ،البته زاويه بدن نسبت

به ميز كمي بيشتر باشد و راكت و ساعد را به طرف پايين و درحد كمر ببريد و مچ دستان به سمت پايين و زاويه

راكت را بسته نگهداريد و سپس راكت را با كمك مچ و ساعد سريع به طرف جلو و بالا حركت دهيد. و قتي توپ

دراوج جهش قرارگرفت راكت با زاويه بسته به نقاط بالاي توپ ( 2و 1) بكشيد و با چرخش كمرحركت دست راست

به جلو و بالا ادامه دهيد.

تكنيك درايولوپ بك هند :

براي اجراي فن در درايولوپ بك هند پاي راست را كمي جلوتر از پاي چپ قراردهيد.البته ايستادن به

حالت رو به ميز امكان استفاده از چرخش كمر را كم مي كند. ولي در اجراي فن مشكلي را ايجاد نمي كند.

راكت را با زاوية بسته در محوطه شكم يا كمي پايين تر نگهداريد. در اين حالت سر راكت را به طر ف

داخل بدن قرار دهيد و آرنج را جلو بياوريد تا امكان استفاده از مچ دست بيشتر شود و در هنگام ضربه وقني توپ

به نقطه اوج رسيد به نقاط ( 1و 2) توپ بكشيد تا اينكه دست به طرف جلو و بالا تا مقابل صورت كشيده شود.

٢٤

روش هاي تمرين براي اجراي هاي لوپ فور هند و بك هند

0 متري از از ديوار توپ را در ارتفاع كمر روي ميز رها كنيد. وقتي توپ بلند شد / -1 تمرين با ديوار: با فاصله 5

هاي لوپ بزنيد.

-2 تمرين با يار روي زمين: يار تمريني توپ را براي شما مي فرستد و پس از برخورد به زمين و بلند شدن شما با

هاي لوپ آن را برگشت دهيد .

-3 تمرين با يار روي ميز : يار تمريني سرويس با پيچ ريزي براي شما مي زند و شما وقتي توپ در سطحي پايين

تر از سطح ميز قرار گرفت با هاي لوپ برگشت دهيد .

روش هاي تمريني براي اجراي درايولوپ فور هند وبك هند:

-1 تمرين به صورت انفرادي روي ميز و مقابل ديوار: در اين تمرين يك دستگاه ميز را نزديك ديواري صاف قرار

دهيد. سپس در قسمت هاي مختلف ميز توپ را نزديك خط از انتهاي ميز خود روي ميز رها كنيد. وقتي توپ به

اوج جهش رسيد آن را با فور هند درايولوپ به نيمه ميز مقابل بزنيد.

-2 تمرين با يارو توپ زياد: يار مقابل با يك ظرف پر از توپ به طور پي در پي ، سرويس هاي پيچ رويي براي شما

مي فرستد. سپس شما بايد وقتي توپ ها در اوج جهش قرار گرفت درايولوپ بزنيد.

-3 تمرين با يار به طور تركيبي: يار مقابل سرويس ساده با پيچ رويي براي شما مي زند .در ابتدا به نقطه اي

مشخص از ميز ضربات درايولوپ را مي زنيد. سپس توپ ها را در نقاط مختلف ميز بصورت درايولوپ

.دينزب

٢٥

ضربه حمله اي(تك):

اين فن بعنوان يك فن تمام كننده محسوب مي شود . بازيكناني كه از سرعت ساعد خوبي برخوردارند مي توانند

در اجراي قوي و سريع اين فن بيشتر از سايرين موفق شوند. مراحل اجراي ضربه تك تقريبا مثل به ضربه فور هند

يا بك هند است. بايد با حالت انفجاري به نقطه 3 توپ ودر نقطه اوج جهش توپ ضربه بزنيد.

روش هاي تمريني ضربه (تك):

-1 در كنار ميز بايستيد وتوپ را روي ميز رها كنيد و پس از بلند شدن در نقطه اوج تك بزنيد.

-2 توپ هاي پرتاب شده توسط يارراكه در يك نقطه و يا نقاط مختلف ميز فرستاده مي شود، آنها را پي در پي تك

بزنيد.

ضربه فيليپ : يكي از فنون حمله روي توپ هاي كوتاه داخل ميز است. به توپ با صفحه راكت باز با حركت سريع

مچ ضربه زده مي شود . وزن بدن به صورت انفجاري به پاي جلو منتقل مي شود از فور هند و بك هند قابل اجرا

مي باشد. مراحل اجرايي ضربه فيليپ با شكل زير:

ضربه بلوك:

اولين فن دفاعي در مقابل تكنيك هاي حمله اي مي باشد .در اين تكنيك صفحه راكت به صورت كمي بسته مقابل

توپ قرارگرفته مي شود ودر مرحله قبل از نقطه اوج به توپ ضربه زده مي شود.

٢٦

چگونگي اجراي تكنيك هاف والي:

بازيكناني كه داراي راكت دفاعي يا تخته اي هستند از اين تكنيك استفاده مي كنند. در اين تكنيك در زمان اوج

يا قبل از اوج راكت با زاويه عمود يا بسته از بالا به پايين حركت كرده و توپ را به صورت كوتاه برگشت مي دهد .

چگونگي اجراي تكنيك دراپ شات :

به معني انداختن كوتاه پشت تور مي باشد و در مقابل بازيكناني كه از مير دور مي شوند استفاده مي گردد و لازم

است به توپ بلافاصله بعد از برخورد با ميز قبل از اوج با صفحه راكت باز و با استفاده از مچ ضربه بزنيد و توپ را

كوتاه پشت تور روي ميز حريف بفرستيد.

چگونگي اجراي تكنيك پاس بلند:

تنها فن دفاعي كه دست در آن از پايين به بالا حركت مي كند و غالبا توپ به صورت قوس دار و بلند با پيچ روئي

روي ميز حريف فرستاده مي شود و بايستي توپ در انتهاي ميز فرود بيايد.

حركات پا:

حركت به موقع پا و چگونگي جا به جايي پشت ميزو قرار گرفتن در مكاني مناسب براي وارد كردن ضربه به توپ از

مهمترين اقدامات در ارتقاي كيفي ورزش تنيس روي ميز است .

سرعت حركت پاها و حركت به موقع و صحيح مي تواند ورزشكاران را با سرعت بيشتري به قهرماني نزديك نمايد .

در تنيس روي ميز حركت پا به 3 دسته كلي تقسيم مي شود :

-1 حركت تك قدمي كوتاه و متوسط : اين حركت پا موقعي انجام مي شود كه فاصله توپ از بازيكن كم باشد كه

براي ضربه به اين چنين توپ هايي حركت با يكي از پاها امكان پذير است .

هنگاميكه توپ در سمت راست باشد پاي راست و هنگامي كه توپ در سمت چپ قرار گيرد پاي چپ حرك ت

مي كند وبا توجه به سرعت و ضربات كوتاه و بلند توپ، پا به طرف جلو يا عقب حركت مي كند و اگر فاصله توپ از

٢٧

بازيكن در حد متوسط باشد، پاها حركت بيشتري خواهد داشت و باعث كشيده شدن و حركت پاي تكيه گا ه

مي گردند.

-4 حركت جهشي (پابوكس): اين حركت در زماني انجام مي گيرد كه نياز به سرعت بيشتري براي رسيدن به

توپ باشد. در صورتيكه بخواهيم از راست به سمت چپ حركت كنيم ، ابتدا لازم است پاي چپ قدري به

سمت چپ برود و سپس پاي راست به سمت چپ حركت نموده و همزمان هر دو پا به سمت چپ حركت

مي كند. و در صورتي كه بخواهيم از چپ به راست حركت كنيم عكس حركات فوق انجام مي شود .

٢٨

-3 حركت پا بصورت ضربدري: اين حركت موقعي انجام مي گيرد كه فاصله توپ با بازيكن زياد و بيشتر از عرض

ميز باشد .

در اين حركت پاي جلو ثابت و پاي عقب متحرك مي باشد و پاي عقب از روي پاي جلو عبورنموده و در فاصله

مناسب خود بعنوان تكيه گاه قرار مي گيرد و سپس پاي تكيه گاه متحرك مي شود .

+ نوشته شده در  ۹۰/۰۸/۲۶ساعت 20:46  توسط   |